Resistance / Opór

HD video 03’29” sound

2020

[ENG] „Resistance” refers to the concept of „male communities” and men’s societies (Männerbund), both popular theories in early 20-th century Germany. Hans Blüher, a proponent of such theories, believed that men are naturally driven to create homogenous communities. These all-male groups, shrouded by homoerotic mystery, were considered beacons of culture, promoting the values and ideas which defined the socio-political order.

In this video, images of uniformed men and antique statues are intertwined with fragments of 1930s German Bergfilme, or mountain films. The majestic mountains and snowy landscapes supposedly embodied the 'soul of the people’, as well as particular characteristics of the entire nation.

Alongside the ideas of Hans Blüher, German thinker and co-founder of the Wandervogel (Wandering Bird) youth organisation, mountain films were also an important base for the emerging Nazi ideology.

[PL] „Opór” odnosi się do koncepcji męskich społeczności” oraz związków mężczyzn (Männerbund), teorii popularnych w początkach XX wieku w Niemczech. Ich przedstawicielem był Hans Blücher, który uważał, że mężczyźni kierowani są popędem ku stowarzyszaniu się w homogeniczne wspólnoty. Owiane homoerotycznym mistycyzmem grupy złożone wyłącznie z mężczyzn miały dysponować kulturotwórczą mocą, krzewiąc wartości i idee określające społeczno-polityczny porządek.

W pracy video obrazy zuniformizowanych mężczyzn i antycznych posągów przenikają się z fragmentami niemieckich produkcji filmowych z lat 30. wpisujące się w nurt kina alpejskiego (Bergfilme). Majestatyczne góry i zaśnieżone krajobrazy miały ucieleśniać „duszę ludu”, a także określone cechy narodu.

Filmy z gatunku kina alpejskiego, podobnie jak rozważania niemieckiego myśliciela i współzałożyciela ruchu młodzieżowego Wandervogel (pol. Wędrowny ptak) Hansa Blüchera stanowiły istotne zaplecze kształtującej się ideologii nazistowskiej.